Informacja o przetwarzaniu danych dla kandydata_tki do pracy

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych (dalej „RODO”) Fundacja "Clientearth Prawnicy Dla Ziemi" z siedzibą w Warszawie (00-560) ul. Mokotowska 33 („ClientEarth Polska” lub „my”) informuje:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest: Fundacja "Clientearth Prawnicy Dla Ziemi" z siedzibą w Warszawie (00-560) ul. Mokotowska 33.

Możesz się z nami skontaktować: listownie – na adres podany powyżej, lub mailowo: info.warszawa@clientearth.org.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Podstawa prawna przetwarzania

 • Zawarcie umowy o pracę

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy)

 • Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego
 • Cele kontaktowe

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przepisy prawa)

 

 • Ocena umiejętności i kwalifikacji, w tym przeprowadzenie testów rekrutacyjnych
 • Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
 • Przesyłanie/udostępnianie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do której należy ClientEarth Polska do wewnętrznych celów administracyjnych

art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora)

 • Przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 • W celu i zakresie wskazanych w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

3. Wymóg podania danych

 Dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego konieczne jest podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz danych niezbędnych do oceny Twoich umiejętności i kwalifikacji. Nie dotyczy to danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody lub w przypadku chęci skorzystania z określonych praw na Twój wniosek.

 4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przekazywane będą lub mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

a) podmiotom powiązanym z ClientEarth Polska, w szczególności ClientEarth UK

b) podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi rekrutacyjne, informatyczne, prawne, ochrony osób i mienia.

 5. Przekazywanie danych do państw trzecich

 Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – do Wielkiej Brytanii. Komisja Europejska stwierdziła, że Wielka Brytania zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W przypadku przekazywania danych do podmiotów w innych krajach poza EOG, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, Twoje dane mogą być przekazane tylko jeśli w umowach z tymi podmiotami zawarto standardowe klauzule umowne lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia. W związku z tym możesz zażądać dalszych informacji w tym zakresie, uzyskać kopię zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia.

 6. Okresy przechowywania danych osobowych

 Jeśli zostaniesz zatrudniony/a w ClientEarth Polska, Twoje dane osobowe zostaną włączone do akt osobowych. Jeśli nie zostaniesz zatrudniony, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie trzech lat po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

 7. Prawa osoby, której dane dotyczą

 W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody;
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.