Powiadomienie o ochronie prywatności ClientEarth – wrzesień 2023 r.

Niniejsza polityka jest tłumaczeniem Powiadomienia o ochronie prywatności ClientEarth z języka angielskiego

ClientEarth i Państwa dane osobowe 

Spółka ClientEarth (zwana dalej „my” lub „nas”) bardzo poważnie podchodzi do Państwa prywatności i zaleca uważne zapoznanie się z niniejszym Powiadomieniem o ochronie prywatności. Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności może się zmieniać, więc należy często do niego powracać.

Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności określa, w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas, administratora danych, spółkę ClientEarth z siedzibą pod adresem 34 Drayton Park, London, N5 1PB. Wyjaśnia ona Państwa ustawowe prawa oraz sposób, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy ich dane osobowe. Opisuje prowadzone przez nas czynności przetwarzania, cele, dla których te czynności są wykonywane oraz podstawy prawne, na których się opieramy, aby te czynności uzasadnić.

Spółka ClientEarth ma wiele biur na całym świecie, a niektóre z nich mają odrębną osobowość prawną (na przykład Fundacja „ClientEarth Prawnicy dla Ziemi"). Wykorzystywanie danych osobowych przez te podmioty również podlega niniejszej polityce.

Gromadzimy podstawowe dane osobowe osób odwiedzających tę witrynę internetową za pośrednictwem formularzy online i kiedy przesyłają nam one wiadomości e-mail. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe, przekazywane nam bezpośrednio lub które otrzymujemy od naszych zaufanych partnerów z sektora charytatywnego.

Niniejsza Polityka Prywatności określa:  

1. Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe i dlaczego

2. Kategorie danych, z których korzystamy

3. Źródła, z których zbieramy Państwa dane osobowe

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

5. Jak długo przechowujemy dane osobowe

6. Gdzie przekazujemy i przechowujemy dane osobowe

7. Państwa prawa

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące niniejszej polityki lub wykorzystywania ich danych osobowych, prosimy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem dataprotection@clientearth.org 
 
Dostępne jest również osobne powiadomienie dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie.

1. Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe i dlaczego

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest kluczowym elementem, który pozwala nam prowadzić nasze kampanie, informować ich o naszych działaniach i skutecznie pozyskiwać fundusze.  Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakie nam Państwo okazują, przekazując nam swoje dane osobowe.  Poniższa tabela opisuje, do czego wykorzystujemy różne typy danych, oraz przedstawia naszą podstawę prawną do tych działań.

Jeżeli kategoria danych jest oznaczona kursywą, jej zakres zostanie szczegółowo wyjaśniony w słowniku w następnej części niniejszej polityki.

Marketing i komunikacja 

Wykorzystane dane osobowe

Powód lub cel

 

Podstawa prawna 

 
 • Państwa dane kontaktowe 
 • Historia Państwa darowizn
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Kampanie, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.
 • Wysyłanie Państwu bezpośrednich komunikatów marketingowych 
 • Pozostawanie w kontakcie z Państwem i zapraszanie ich do przekazywania darowizn lub przyczyniania się do naszej pracy w inny sposób.
 • Państwa zgoda na otrzymywanie naszych newsletterów i aktualności na temat naszych kampanii. 
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Poprawa komfortu korzystania z naszej witryny internetowej i zapewnianie lepszej obsługi
 • Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.
 • Zapisy Państwa rozmów z nami 
 • Prowadzenie ewidencji tego, kiedy dzielą się Państwo z nami komentarzami i opiniami, zadają nam pytanie lub składają skargę. 
 • Nasz prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu ewidencji komunikacji. 
 • Zaszyfrowane dane osobowe
 • Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy
 • Wysyłanie celowanych komunikatów marketingowych za pośrednictwem reklam na Facebooku lub innych mediach społecznościowych
 • Wyłączanie Państwa z internetowych kampanii reklamowych tak, aby otrzymywali widzianych już informacji 
 • Budowanie grup osób podobnych 
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skuteczniejszym docieraniu do osób, które mogą być zainteresowane naszą pracą
Pozyskiwanie funduszy

Wykorzystane dane osobowe 

 

Powód lub cel

 

Podstawa prawna

 

Komunikowanie się z Państwem w sprawie dotacji i pozyskiwania funduszy

 
 • Państwa dane kontaktowe
 • Styl życia i inne informacje demograficzne
 • Dane członków rodziny
 • Historia Państwa darowizn
 • Informacje o GiftAid
 • Możemy przetwarzać Państwa dane w związku z darowiznami i pozyskiwaniem funduszy, gdy przekazują nam darowiznę lub uważamy, że mogą być zainteresowani przekazaniem nam darowizny.
 • Dane te mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Państwem w sprawie darowizn, jeśli mamy z Państwem relację. 
 • Będziemy przetwarzać te dane na podstawie Państwa zgody i/lub naszego prawnie uzasadnionego interesu w pozyskiwaniu funduszy na cele charytatywne, co może obejmować ocenę tego, czy kwalifikują się do przekazania nam darowizny. 
 • Możemy wykorzystać te dane, aby skontaktować się z Państwem w związku z darowiznami na podstawie ich zgody lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeśli mamy istniejącą relację. 
 • Możemy również wykorzystać takie dane w związku z naszymi zobowiązaniami umownymi i/lub prawnymi w zakresie zgłaszania naszych darowizn.  
   

Gromadzenie informacji o potencjalnych darczyńcach, analiza majątkowa i mapowanie sieci 

 • Styl życia i inne informacje demograficzne 
 • Opublikowane dane biograficzne i relacje w mediach. 
 • Poprzednie datki na cele charytatywne. 

 • Możemy wykorzystywać Państwa dane do gromadzenia informacji o potencjalnych darczyńcach – jako organizacja pozyskująca  fundusze raz na jakiś czas przeprowadzamy wewnętrzne badania, współpracując z zaufanymi osobami zewnętrznymi, aby zebrać informacje o Państwu z publicznie dostępnych źródeł, na przykład z rejestru spółek Companies House czy z Rejestru Wyborców. Dzieje się tak dlatego, że naszą działalność opieramy na darowiznach od osób prywatnych i organizacji, co pozwala nam kontynuować naszą kluczową pracę, wykorzystując moc prawa do ochrony życia na ziemi. 
 • Będziemy przetwarzać te dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako organizacji charytatywnej w zakresie pozyskiwania funduszy, co może obejmować ocenę tego, czy kwalifikują się Państwo do przekazania nam darowizny.
 • Styl życia i inne informacje demograficzne 
 • Państwa okręg wyborczy.
 • Szacunowe informacje o wielkości i strukturze Państwa gospodarstwa domowego.
 • Szacunkowe informacje o Państwa majątku. 
 • Możemy wykorzystywać Państwa dane do analizy majątkowej – jest to proces mający na celu lepsze zrozumienie ich możliwości jako darczyńcy i tego, czy mogą być zainteresowani zapewnieniem dodatkowego wsparcia ClientEarth. Pozwala nam to na dostosowywanie ewentualnych dodatkowych metod pozyskiwania funduszy do Państwa konkretnej sytuacji i sposobów, w jakie mogą nam pomóc. 
 • W tym celu korzystamy z usług zaufanej osoby trzeciej, która sprawdza wybrane wpisy ewidencyjne w oparciu o publicznie dostępne źródła (rejestr wyborców/rejestr spółek/komisja organizacji charytatywnych) i/lub dane społeczno-ekonomiczne w celu zidentyfikowania osób, które mogą chcieć dalej wspierać naszą sprawę. Osoby trzecie, z którymi współpracujemy, są powiązane umową z ClientEarth i są upoważnione do przetwarzania naszych danych tylko i wyłącznie na rzecz ClientEarth.
 • Możemy również prowadzić badania, korzystając z publicznie dostępnych informacji, aby identyfikować osoby, które mogą być przychylne naszej sprawie, ale z którymi nie mamy jeszcze kontaktu. Może to obejmować osoby powiązane z naszymi obecnymi największymi darczyńcami, członkami zarządu lub innymi wiodącymi wolontariuszami. 
 • Korzystamy również z publicznie dostępnych źródeł, aby prowadzić analizę due diligence darczyńców zgodnie z polityką organizacji charytatywnej dotyczącą przyjmowania darowizn w ramach programu Gift Aid, mającą na celu stosowanie się wymogów przepisów o przeciwdziałaniu prania pieniędzy. 
 • Jeśli nie chcą Państwo, żebyśmy ich dane wykorzystywali w ten sposób, prosimy wysłać e-mail na adres supportus@clientearth.org.
 • Będziemy przetwarzać te dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako organizacji charytatywnej w zakresie pozyskiwania funduszy, co może obejmować ocenę tego, czy kwalifikują się Państwo do przekazania nam darowizny.
 • Styl życia i inne informacje demograficzne 
 • Historia zatrudnienia i zarobki.
 • Opublikowane dane biograficzne i relacje w mediach. 
 • Udziały w podmiotach gospodarczych. 
 • Zainteresowania i sieci filantropijne, 
 • Poprzednie datki na cele charytatywne i motywacje 
 • Możemy wykorzystywać Państwa dane do mapowania sieci – jest to proces, w którym identyfikujemy osoby, które mogą być w stanie przekazać darowiznę na poziomie naszych obecnych darczyńców wysokiego szczebla, które mogą być chętne do rozwijania wzajemnie korzystnych relacji i z którymi można się skontaktować za pośrednictwem naszych sieci.
 • Będziemy przetwarzać te dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako organizacji charytatywnej w zakresie pozyskiwania funduszy, co może obejmować ocenę tego, czy kwalifikują się Państwo do przekazania nam darowizny.

Przetwarzanie darowizn online

 • Państwa dane kontaktowe
 • Państwa datki na cele charytatywne

 • Możemy również przetwarzać pewne dane osobowe w związku z darowiznami, które przekazują Państwo za pośrednictwem różnych formularzy na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem stron internetowych takich jak Rapidata, mających na celu regularne przekazywanie darowizn.
 • Przetwarzamy te dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zarządzaniu otrzymywanymi darowiznami. 

Wydarzenia

 • Państwa dane kontaktowe

 • Jeśli zapisują się Państwo na wydarzenie (osobiście lub online), którego gospodarzem jest ClientEarth, lub w przypadku którego ClientEarth działa jako współgospodarz i jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych uczestników wydarzenia – w celu zarządzania wydarzeniem i wysyłania Państwu wiadomości z nim związanych.
 • Na etapie potwierdzenia Państwa rejestracji za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeśli dotyczy) do zarządzania wydarzeniem możemy potrzebować dodatkowych informacji, takich jak wymagania dietetyczne i wszelkie wymagania dotyczące ułatwień dostępu. 
 • Dane te przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zarządzaniu wydarzeniem.  
 • Otrzymywanie dalszych informacji dotyczących wymagań dietetycznych/ułatwień dostępu będzie przetwarzane na podstawie Państwa zgody 
Rekrutacja

Wykorzystane dane osobowe

 

Powód lub cel

 

Podstawa prawna

 
 • Państwa dane kontaktowe
 • Historia zatrudnienia
 • Wrażliwe dane osobowe, w tym informacje dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, płci, religii i/lub niepełnosprawności
 • Wszelkie inne dane zawarte w Państwa CV.
 • Zarządzanie podaniami o pracę.

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na identyfikacji odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska pracy. 
 • Wrażliwe dane osobowe są przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą. 

Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Państwa dane osobowe – które określono w niniejszej tabeli – możemy przetwarzać ich dane osobowe również wtedy, gdy będzie to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

Prosimy o nie przekazywanie nam danych osobowych innych osób, chyba że o to wyraźnie poprosimy.

2. Kategorie danych

 • Państwa dane kontaktowe: informacje, które umożliwiają nam bezpośredni kontakt z Państwem w związku z naszym newsletterem i naszymi aktualizacjami, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj i adres pocztowy.
 • Historia darowizn: informacje o transakcjach i darowiznach przekazanych na rzecz ClientEarth. 
 • Dane dotyczące użytkowania: informacje, które pozwalają nam zobaczyć, w jaki sposób korzystają Państwo z aplikacji mobilnych lub witryny internetowej ClientEarth. Obejmuje to adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki internetowej, system operacyjny, długość wizyty, odsłony stron i ścieżki poruszania się po witrynie internetowej, a także informacje o czasie, częstotliwości i schematach korzystania z witryny. 
 • Informacje dotyczące stylu życia i inne dane demograficzne: informacje, które pozwalają nam poprawić komfort korzystania z naszej witryny internetowej, zapewnić lepszą obsługę i odpowiednio ukierunkować nasze kampanie. Obejmuje to takie informacje, jak stan cywilny, płeć, data urodzenia, wymagania dietetyczne, informacje o wykształceniu i ścieżce zawodowej, obszary zainteresowań oraz szacunkowy majątek/zarobki. 

3. Źródła, z których gromadzimy Państwa dane osobowe

Będziemy gromadzić dane osobowe z wielu źródeł. Obejmuje następujące źródła:

 • Bezpośrednio od Państwa: kiedy zapisują się do naszych newsletterów i aktualizacji, kiedy przesyłają informacje za pośrednictwem różnych formularzy na naszej witrynie internetowej, kiedy zapisują się na nasze wydarzenia lub podczas innego bezpośredniego kontaktu z Państwa strony. 
 • Nasza witryna internetowa i nasze aplikacje: gromadzimy dane o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej za pośrednictwem systemu śledzenia analityki ClientEarth. Przetwarzamy również informacje z wszelkich formularzy wypełnianych na naszej witrynie internetowej.  
 • Osoby trzecie: 
  • Zaufani partnerzy: Państwa dane osobowe możemy gromadzić za pośrednictwem naszych zaufanych partnerów, jeśli uzyskali oni Państwa zgodę na udostępnianie danych, w tym za pośrednictwem Fundacji British Lung Foundation.
  • Publicznie dostępne źródła zewnętrzne: możemy wykorzystywać dane z publicznie dostępnych i uznanych źródeł zewnętrznych w celu oceny Państwa zainteresowań charytatywnych oraz w ramach naszych działań związanych z pozyskiwaniem funduszy. Kategoria ta obejmuje sieci społecznościowe, usługi subskrypcyjne, archiwa wiadomości i publiczne bazy danych (np. rejestr spółek Companies House, rejestry nieruchomości i Komisja ds. Organizacji Charytatywnych). 

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Dane osobowe udostępniamy następującym kategoriom stron trzecich:

Podmiot

Przykłady

Podmioty przetwarzające płatności dotyczące Państwa darowizn

 1. Kiedy przekazują Państwo darowiznę na rzecz ClientEarth, do obsługi takiej darowizny korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych.  Podmioty te zbiorą dane o Państwa płatności za pośrednictwem bezpiecznego łącza, chronionego przez standardowe oprogramowanie branżowe.  Sama organizacja ClientEarth nie gromadzi żadnych informacji o płatnościach (takich jak dane karty płatniczej), a takie informacje o płatnościach przesłane przez Państwa podczas przekazywania darowizny nie są udostępniane ClientEarth. Nasi dostawcy usług płatniczych wykorzystają podane przez Państwa informacje tego rodzaju do przetworzenia ich darowizny i będą postępować z tymi informacjami zgodnie ze swoimi własnymi politykami prywatności.  Dostawcy usług płatniczych, z usług których korzystamy, są wymienieni poniżej.  Aby zapoznać się z polityką prywatności danego dostawcy, należy kliknąć jego nazwę.

Marketing i zarządzanie wydarzeniami, kiedy uczestniczą Państwo w wydarzeniu organizowanym przez ClientEarth online lub osobiście.

 • Blackbaud's Raisers' Edge
 • Mailchimp 
 • Livestorm
 • Zoom
 • Eventbrite
 • Engaging Networks

Dostawcy ankiet

Możemy korzystać z usług dostawców ankiet w celu komunikacji z Państwem lub zasięgania ich opinii.  Podmioty te to: 

Mailchimp (polityka prywatności) 

Blackbaud (polityka prywatności  )

SurveyMonkey (polityka prywatności )

Typeform (polityka prywatności)

Engaging Networks (polityka prywatności)

Platformy mediów społecznościowych w celach reklamowych

 • Facebook (podmiot ten może ustalić, czy są Państwo zarejestrowanym posiadaczem konta w tym podmiocie; wtedy po wejściu na platformę Facebook mogą wyświetlić się Państwu nasze reklamy).
 • Reddit (podmiot ten może ustalić, czy jesteś zarejestrowanym posiadaczem konta w tym podmiocie; wtedy po wejściu na platformę Reddit mogą wyświetlić się Państwu nasze reklamy).
 • LinkedIn (podmiot ten może ustalić, czy jesteś zarejestrowanym posiadaczem konta w tym podmiocie; wtedy po wejściu na platformę LinkedIn mogą wyświetlić się Państwu nasze reklamy).
 • Inne podobne platformy mediów społecznościowych.

Partnerzy kampanii i kancelarie prawne

Jeśli zapisali się Państwo do kampanii, którą prowadzimy we współpracy z inną organizacją charytatywną zainteresowaną tą samą sprawą, być może będziemy musieli wymienić dane darczyńców w celu zarządzania taką kampanią.  

Jeśli zapiszą się Państwo do udziału w kampanii, która dotyczy roszczenia prawnego, możemy udostępnić ich dane kancelarii prawnej zajmującej się takim roszczeniem. 

Jeśli tak zrobimy, poinformujemy Państwa o nazwie partnera kampanii lub kancelarii prawnej.

Udostępniając dane w ten sposób, podpiszemy z partnerem umowę, która jasno określi jego zobowiązanie do respektowania Państwa praw, jako osoby fizycznej, do ochrony danych osobowych – w tym do niewykorzystywania ich w innym celu niż uzgodniony – oraz do udzielania nam pomocy w korzystaniu z takich Państwa praw.

Inni usługodawcy

Dostawcy usług hostingowych i konserwacyjnych IT

Usługodawcy ci są zobowiązani umową do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych i wykorzystywania ich wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia nam usług. 

Linney — firma realizująca, z usług której korzystamy przy wysyłce towarów ClientEarth w oparciu o aktywność w ramach kampanii. Bezpiecznie udostępniamy dane, jeśli jest to konieczne do świadczenia nam usług. 

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Komunikacja, pozyskiwanie funduszy i darowizny online
 • Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe uzyskane po zarejestrowaniu się w celu otrzymywania naszych aktualizacji oraz informacje o Państwa darowiznach i interakcjach z nami przez cały czas trwania naszej relacji lub tak długo, jak będą się z nami kontaktować, a następnie przez okres do dwóch lat. Uznajemy, że pozostają Państwo z nami w kontakcie, jeśli otwierają nasze e-maile lub podejmują dalsze działania za pośrednictwem naszych zasobów internetowych.
 • Informacje finansowe mogą być przechowywane w celach prawnych przez okres do sześciu lat.
Kampania emerytalna
 • Będziemy przechowywać dane, które wysyłasz nam w związku z naszą kampanią emerytalną – przez czas trwania kampanii i do jednego roku po jej zakończeniu.
Rekrutacja i HR
 • Będziemy przechowywać dane, które wysyłają nam Państwo w związku z wakatami – przez czas trwania procesu rekrutacji i przez okres do jednego roku po jej zakończeniu: da nam to możliwość zaoferowania Państwu nowych możliwości, chyba że z tego zrezygnują lub przedłużymy ten okres za Państwa zgodą. Możemy również przechowywać dane dłużej, jeśli Państwa podanie o pracę zostanie rozpatrzone pozytywnie.

6. Gdzie przekazujemy dane i gdzie je przechowujemy

Niektórzy z dostawców usług opisanych lub zidentyfikowanych w sekcji 4 powyżej, w tym niektórzy z naszych dostawców usług IT, mają siedzibę poza Wielką Brytanią i Europejskim Obszarem Gospodarczym – w krajach, w których obowiązują inne niż brytyjskie przepisy  ochrony danych. Dostęp do Państwa danych mogą także uzyskać partnerzy kampanii, biura ClientEarth lub spółki siostry z siedzibą w innych krajach.  W przypadku przechowywania lub udostępniania danych poza Wielką Brytanią i EOG wprowadzamy odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić ochronę Państwa danych i praw z nimi związanych.  Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej szczegółów na temat tych zabezpieczeń, prosimy skontaktować się z nami pod adresem info@clientearth.org.

7. Państwa prawa

Jako osobie fizycznej przysługują Państwu prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych, których przestrzegamy. Mają Państwo prawo w szczególności do:

 • Poproszenia o kopię swoich danych osobowych
 • Poproszenia o poprawienie wszelkich nieścisłości w swoich danych osobowych
 • Mogą także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych lub poprosić nas o ograniczenie ich przetwarzania, a w stosownych przypadkach również o ich usunięcie.

Ponadto jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie ich zgody, mogą w każdej chwili ją wycofać. 

Jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępowaliśmy z ich danymi osobowymi, mogą skontaktować się z naszym biurem pod adresemdataprotection@clientearth.org , a my zbadamy tę sprawę. Mają Państwo również prawo złożyć skargę bezpośrednio do ICO (brytyjskiego urzędu ds. danych osobowych). 

Informacja o plikach cookie ClientEarth 

1. Korzystanie przez nas z plików cookie

W ClientEarth używamy plików cookie i podobnych technologii:

 • Które są absolutnie niezbędne, aby umożliwić Państwu poruszanie się po naszych witrynach internetowych i zapewnić funkcjonowanie niektórych podstawowych funkcji
 • Aby poprawić funkcjonalność witryny internetowej poprzez zapamiętywanie Państwa preferencji
 • Aby poprawić działanie naszej witryny internetowej na Państwa urządzeniu 
 • Aby zrozumieć, w jaki sposób wchodzą Państwo w interakcję z naszą witryną
 • Aby zapewnić spersonalizowane treści i reklamy
 • Aby pokazać Państwu odpowiednie treści w innym miejscu w Internecie, np. na Facebooku. Treści te mogą również obejmować sposoby, w jakie mogą nas Państwo wesprzeć.
2. Co to jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest pobierany na Państwa komputer podczas odwiedzania naszej witryny internetowej i który pozwala nam rozpoznać ich, jako użytkownika. Zazwyczaj plik taki zawiera dwie informacje: nazwę witryny i unikalny numer identyfikacyjny użytkownika. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są zagregowane i anonimowe. Pliki cookie są kluczowe w zapewnieniu efektywnego funkcjonowania naszej witryny. Pliki cookie przyspieszają i ułatwiają Państwa interakcję z witryną. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane przez odwiedzaną witrynę (pliki cookie stron pierwszych) lub przez inne witryny, które wyświetlają treści na stronie, którą aktualnie przeglądają Państwo (pliki cookie stron trzecich).

3. Jak mogę zarządzać plikami cookie

Nasza witryna używa plików cookie.  Niektóre z nich są niezbędne do jej działania.  Przy pierwszym wejściu na naszą witrynę internetową mogą Państwo zaakceptować lub odrzucić niepotrzebne pliki cookie, których używamy – za pośrednictwem naszego panelu sterowania plikami cookie.  Jeśli będą chcieli zmienić te ustawienia później, mogą to zrobić, korzystając z naszej informacji o zgodzie na pliki cookie.

Ponadto, w razie potrzeby, mogą Państwo usunąć i zablokować wszystkie pliki cookie z dowolnej witryny w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać, że ograniczenie lub usunięcie plików cookie będzie miało wpływ na funkcjonalność witryny.

Można zarządzać plikami cookie przechowywanymi na swoim urządzeniu oraz uniemożliwić instalowanie plików cookie w przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie na Państwa urządzeniu, prosimy zapoznać się z informacjami na te tematy pod adresem allaboutcookies.org, a dokładniej klikając poniższe łącza:

Prosimy pamiętać, że zablokowanie niektórych lub wszystkich plików cookie używanych przez ClientEarth może spowodować utratę niektórych funkcji naszej witryny.

Mogą Państwo zaakceptować lub zrezygnować z plików cookie, korzystając z naszej informacji o zgodzie na pliki cookie, klikając „Zarządzaj ustawieniami”.

4. Opcjonalne pliki cookie

Google Analytics: analytics.js (__ga, _gat) – plik cookie używany przez Google do generowania analityki internetowej i śledzenia sposobu korzystania przez Państwa z witryny, do tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach dla operatorów witryn oraz do świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z Internetu. Informacje generowane przez ten plik cookie będą przekazywane na serwery Google znajdujące się w Stanach Zjednoczonych wyłącznie w celach analizy statystycznej.

Google Adwords: Za pomocą kodu Google Adwords jesteśmy w stanie zobaczyć, które strony pomogły w doprowadzeniu użytkownika do przesłania formularza kontaktowego. Pozwala nam to lepiej wykorzystać nasz budżet na wyszukiwanie płatne.

Youtube/Vimeo: Osadzamy filmy z naszych oficjalnych kanałów na YouTube i Vimeo, korzystając z trybu zwiększonej prywatności. Tryb ten może ustawiać pliki cookie na Państwa komputerze po kliknięciu odtwarzacza wideo YouTube, ale YouTube nie będzie przechowywać danych osobowych umożliwiających identyfikację w celu odtworzenia zamieszczonych filmów w trybie zwiększonej prywatności.

Hotjar: Używamy Hotjar , aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować nasze usługi i wrażenia użytkownika. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć wrażenia użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, które łącza klikają, co lubią, czego nie lubią itp.),  pozwala nam to budować i utrzymywać nasz serwis na podstawie opinii użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych na temat zachowania naszych użytkowników i ich urządzeń (w szczególności adresu IP urządzenia (przechwyconego i przechowywanego tylko w formie zanonimizowanej), rozmiaru ekranu urządzenia, typu urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacji o przeglądarce, lokalizacji geograficznej (tylko kraj) i preferowanego języka używanego do wyświetlania naszej witryny). Hotjar przechowuje te informacje na pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji do identyfikowania poszczególnych użytkowników lub do dopasowywania ich do dalszych danych dotyczących poszczególnych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Hotjar, klikając ten link .

Mogą Państwo zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar danych o korzystaniu z naszej witryny i korzystania przez Hotjar ze śledzących plików cookie innych witryn internetowych, klikając to łącze rezygnacji.

Facebook: Facebook wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia informacji o sposobie interakcji użytkownika z naszą witryną. Jesteśmy w stanie wykorzystać te informacje do wyświetlania reklam i wydawania rekomendacji, jeśli uważamy, że mogą Państwo być zainteresowani naszą pracą lub wspieraniem nas. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z polityką plików cookie platformy Facebook, klikając tutaj.

5. Tagi pikselowe

Tag pikselowy to niewidoczny tag umieszczany na określonych stronach witryny, umożliwiający pobieranie plików cookie do Państwa przeglądarki. Tagi pikselowe są rejestrowane, gdy określony komputer i/lub urządzenie mobilne odwiedza określoną stronę, umożliwiając identyfikację konkretnego użytkownika w różnych witrynach oraz wyświetlanie ukierunkowanych reklam temu użytkownikowi w różnych witrynach, które odwiedza.

Kontrolowanie tagów pikselowych: Tagi pikselowe nie są przechowywane na Państwa komputerze ani urządzeniu mobilnym. Jeśli wyłączą Państwo pliki cookie, tag pikselowy wykryje tylko anonimową wizytę w witrynie.

Kod piksela platformy Facebook: Kod piksela platformy Facebook to piksel śledzący, który anonimowo dopasowuje użytkowników do ich identyfikatorów na platformie Facebook, umożliwiając remarketing, analizę i raportowanie w zakresie naszych kampanii reklamowych.

Szczegółowe informacje na temat tych plików cookie można znaleźć w polityce plików cookie platformy Facebook dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

6. Listy zaszyfrowane, media społecznościowe i reklama internetowa

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia marketingu celowanego na potrzeby naszych kampanii i działań związanych z pozyskiwaniem funduszy za pośrednictwem reklam na platformie Facebook, aby mogła ona ustalić, czy mają Państwo na niej konto. Nasze reklamy mogą wówczas pojawiać się, gdy wejdą Państwo na platformę Facebook. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe w ramach listy wykluczeń w odniesieniu do naszych kampanii reklamowych, co pomaga nam kierować reklamy do nowych osób w ramach ClientEarth, a nie do osób, które już z nami współpracowały.

Udostępniając informacje platformie Facebook, przesyłamy „zaszyfrowane” dane osobowe do Facebook Ads Manager.  Następnie Facebook dopasowuje zaszyfrowane dane osobowe do profili Facebookowych w swojej bazie danych, co tworzy grupę odbiorców podobnych. Proces szyfrowania (haszowania) jest powszechnie stosowany w reklamie cyfrowej w celu konwersji danych osobowych umożliwiających bezpośrednią identyfikację na dane osobowe pseudonimizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności podczas przesyłania danych. Zaszyfrowane dane, które udostępniamy platformom mediów społecznościowych, są usuwane po upływie od 15 minut do kilku godzin (w zależności od rozmiaru bazy danych) i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.

Możemy również korzystać z narzędzi reklamowych platform mediów społecznościowych w celu tworzenia grup odbiorców mających określone cechy – na potrzeby naszych kampanii reklamowych. Na przykład możemy kierować reklamy do osób, które wykazały zainteresowanie zmianami klimatycznymi lub wylesianiem. Ten proces kierowania opiera się na stronach i/lub postach, z którymi użytkownicy wcześniej wchodzili w interakcję na platformie. Narzędzia te pozwalają nam inspirować nowych ludzi do zaangażowania się w naszą pracę i pomagają nam szerzyć świadomość na temat problemów stojących przed naszą planetą.

Jeśli chcą Państwo zapobiec takiemu wykorzystaniu ich danych, mogą dostosować swoje ustawienia za pośrednictwem serwisu społecznościowego ( https://www.facebook.com/help/568137493302217 )

Dane, które wysyłamy, mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.

Należy pamiętać, że możemy udostępniać Państwa dane osobowe w podobny sposób innym platformom mediów społecznościowych bez dodatkowego powiadomienia, pod warunkiem, że ocenimy, że każda nowa platforma internetowa działa podobnie do platformy Facebook, a także posiada wymagane standardy i protokoły prywatności do przetwarzania tych danych. W przypadku, gdy funkcjonowanie nowych platform mediów społecznościowych lub obowiązujące standardy i protokoły dotyczące prywatności nie będą wystarczająco podobne, poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach w naszej polityce prywatności w tym zakresie.

Korzystanie z platform internetowych w ten sposób to dla nas najskuteczniejszy sposób dotarcia do większej liczby osób, które mogą zainteresować się naszą pracą, co oznacza, że nasze środki wykorzystujemy w możliwie najskuteczniejszym zakresie.

7. Pozostałe pliki cookie stron trzecich

Udostępniliśmy także szereg funkcji, które pozwalają naszym użytkownikom udostępniać część naszych treści za pośrednictwem platformy Facebook. Nie powoduje to zastosowania pliku cookie, ale jeśli taki plik jest obecny, zostanie odczytany. Kolejna usługa, z której korzystamy, jest świadczona za pośrednictwem MailChimp, która pomaga nam projektować newslettery mailowe, udostępniać je w sieciach społecznościowych i integrować z innymi naszymi usługami. ClientEarth nie ma bezpośredniego dostępu do tych plików cookie, a korzystanie z plików cookie stron trzecich podlega wyłącznie polityce prywatności danego usługodawcy.

Czas przechowywania: pliki cookie są przechowywane przez okres dwóch lat, chyba że wyczyścisz pamięć podręczną i same pliki cookie.

Informacja o przetwarzaniu danych dla kandydata_tki do pracy

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych (dalej „RODO”) Fundacja "Clientearth Prawnicy Dla Ziemi" z siedzibą w Warszawie (00-560) ul. Mokotowska 33 („ClientEarth Polska” lub „my”) informuje:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest: Fundacja "Clientearth Prawnicy Dla Ziemi" z siedzibą w Warszawie (00-560) ul. Mokotowska 33.

Możesz się z nami skontaktować: listownie – na adres podany powyżej, lub mailowo: info.warszawa@clientearth.org.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

 • Zawarcie umowy o pracę

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy)

 • Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego
 • Cele kontaktowe 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przepisy prawa)

 • Ocena umiejętności i kwalifikacji , w tym przeprowadzenie testów rekrutacyjnych
 • Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 
 • Przesyłanie/udostępnianie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do której należy ClientEarth Polska do wewnętrznych celów administracyjnych

art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora)

 • Przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 • W celu i zakresie wskazanych w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) 

3. Wymóg podania danych

Dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego konieczne jest podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz danych niezbędnych do oceny Twoich umiejętności i kwalifikacji. Nie dotyczy to danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody lub w przypadku chęci skorzystania z określonych praw na Twój wniosek.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przekazywane będą lub mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

a) podmiotom powiązanym z ClientEarth Polska, w szczególności ClientEarth UK

b) podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi rekrutacyjne, informatyczne, prawne, ochrony osób i mienia.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – do Wielkiej Brytanii. Komisja Europejska stwierdziła, że Wielka Brytania zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W przypadku przekazywania danych do podmiotów w innych krajach poza EOG, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, Twoje dane mogą być przekazane tylko jeśli w umowach z tymi podmiotami zawarto standardowe klauzule umowne lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia. W związku z tym możesz zażądać dalszych informacji w tym zakresie, uzyskać kopię zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia.

6. Okresy przechowywania danych osobowych

Jeśli zostaniesz zatrudniony/a w ClientEarth Polska, Twoje dane osobowe zostaną włączone do akt osobowych. Jeśli nie zostaniesz zatrudniony, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie trzech lat po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

6. prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora;

7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody;

8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.