Skip to content

Obserwuj nas

Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu
ClientEarth

6 sierpnia 2019

Ochrona przyrody

Aktualności EUTR: kwiecień – czerwiec 2019 r.

Najnowsze wiadomości dotyczące wdrażania EUTR – rozporządzenia, którego celem jest ograniczenie w Unii Europejskiej handlu drewnem pochodzącym z nielegalnych źródeł.

Aby otrzymywać newsletter dotyczący EUTR w języku angielskim, napisz do nas: forests-contact@clientearth.org

Newsletter do pobrania: ENES | FR | ZH

Spis treści

1. Wsparcie Komisji Europejskiej dla wdrażania i egzekwowania EUTR
Nowe zasady UE dotyczące obowiązków sprawozdawczych w ramach przepisów o ochronie środowiska/a>
Opublikowano podsumowanie konsultacji społecznych Komisji Europejskiej w sprawie planów intensyfikacji działań przeciwko wylesianiu
Sprawozdanie Komisji Europejskiej za 2017 r. w sprawie rozporządzenia FLEGT
Przegląd Komisji na temat kontroli przeprowadzonych przez właściwe organy
Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie drewna będącego przedmiotem handlu prowadzonego przez grupy zbrojne
Nota informacyjna UNEP-WCMC na temat wdrażania EUTR
Komisja Europejska zorganizowała 23. i 24. Spotkanie Grupy Ekspertów FLEGT/EUTR

2. Egzekwowanie postanowień EUTR w państwach członkowskich
Pozytywny wynik inspekcji EUTR w spółce Holzindustrie Schweighofer w Rumunii
Organ właściwy w Belgii ukarał podmiot wskazany w raporcie Global Witness

3. Inne wydarzenia w UE i na świecie
Nowe kary za przestępstwa leśne w Mjanmie
Lipcowe spotkanie w instytucie Chatham House
Apel organizacji pozarządowych do UE o podjęcie działań przeciwko wylesianiu w Brazylii
Seminarium NEPCon na temat EUTR w Berlinie

4. Publikacje i zasoby
Raport Global Witness na temat importu drewna do Chin
Nowe źródło informacji UE na temat FLEGT
Ponowne uruchomienie platformy LoggingOff

1. Wsparcie Komisji Europejskiej dla wdrażania i egzekwowania EUTR

Nowe zasady UE dotyczące obowiązków sprawozdawczych w ramach przepisów o ochronie środowiska

Rada UE przyjęła nowelizację dotyczącą 10 różnych aktów prawa z zakresu ochrony środowiska, w tym rozporządzeń EUTR, FLEGT i CITES. Celem nowelizacji jest usprawnienie przyszłych ocen skuteczności tych aktów prawnych, podniesienie przejrzystości i uproszczenie sprawozdawczości. Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie Rady.

Opublikowano podsumowanie konsultacji społecznych Komisji Europejskiej w sprawie planów intensyfikacji działań przeciwko wylesianiu

Komisja Europejska opublikowała podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących nowego komunikatu UE w sprawie „Intensyfikacji działań UE przeciwko wylesianiu i degradacji lasów”. W ramach konsultacji otrzymano 955 odpowiedzi, w których respondenci prawie jednogłośnie (94%) wskazali, że rola lasów jest bezcenna. Dziewięćdziesiąt osiem procent uczestników konsultacji uznało, że problem wylesiania przybrał rozmiary alarmujące (82%) lub poważne (16%). Większość interesariuszy (73%) uważa, że aktualnie obowiązujące w UE przepisy ramowe dotyczące rozwiązywania problemu wylesiania i degradacji lasów są niewystarczające. Uczestnicy konsultacji wskazywali na produkcję oleju palmowego (80%), mięsa (54%), biopaliw (45%) i drewna (35%) jako towarów stanowiących zagrożenie dla lasów, które powinny zostać uwzględnione w inicjatywie UE.

Sprawozdanie Komisji Europejskiej za 2017 r. w sprawie rozporządzenia FLEGT

W czerwcu 2019 r. Komisja Europejska opublikowała roczne sprawozdanie podsumowujące proces wdrażania systemu zezwoleń FLEGT za rok 2017. W ciągu tego roku państwa członkowskie otrzymały 28 826 zezwoleń, spośród których ponad 98% (na ponad 658 mln kg drewna i wyrobów drewnianych) zostało zatwierdzonych. W sprawozdaniu podkreślono jednak, że nadal występują pewne trudności. Wciąż konieczne jest zapewnienie spójnego przekazywania danych na temat zezwoleń FLEGT i deklaracji celnych. Komisja Europejska wskazała także na problem ograniczonego dostępu państw członkowskich do danych z indonezyjskiego systemu informacji o legalności drewna – SILK.

Przegląd Komisji na temat kontroli przeprowadzonych przez właściwe organy

Komisja Europejska opublikowała przegląd działań kontrolnych i egzekucyjnych przeprowadzonych przez właściwe organy w okresie lipiec–grudzień 2018 r. Sprawozdanie oparte jest na danych przekazanych przez właściwe organy i zebranych przez Światowe Centrum Monitoringu Ochrony Programu Środowiskowego ONZ (UNEP-WCMC).

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie drewna będącego przedmiotem handlu prowadzonego przez grupy zbrojne

Komisja Europejska opublikowała wytyczne dla EUTR w sprawie „Uwzględniania występowania konfliktów zbrojnych i sankcji w systemach due diligence”. W dokumencie zawarto definicje „występowania konfliktów zbrojnych” oraz „sankcji”, a także wymieniono czynniki, które należy wziąć pod uwagę w ramach procedur oceny ryzyka

Nota informacyjna UNEP-WCMC na temat wdrażania EUTR

UNEP-WCMC opublikowała na zlecenie Komisji Europejskiej notę informacyjną w sprawie postępów we wdrażaniu i egzekwowaniu EUTR obejmującą okres od marca do kwietnia 2019 r.

Komisja Europejska zorganizowała 23. i 24. Spotkanie Grupy Ekspertów FLEGT/EUTR

Grupa Ekspertów Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzeń EUTR i FLEGT spotkała się po raz 23. w Brukseli 30 kwietnia 2019 r., a następnie po raz 24. 21 czerwca 2019 r. – w spotkaniach uczestniczyli zarówno przedstawiciele państw członkowskich (oraz Norwegii), jak i Komisji.
W programie 23. spotkania znalazły się rozmowy na temat oceny ryzyka związanego z importem drewna z Mjanmy, projektu wytycznych na temat drewna będącego przedmiotem handlu prowadzonego przez grupy zbrojne oraz przepisów wdrażających EUTR na Słowacji.
Program 24. spotkania obejmował z kolei prezentację rocznego sprawozdania podsumowującego FLEGT oraz dyskusję na temat projektu szwajcarskiej ustawy w sprawie drewna i wyrobów drewnianych przeznaczonych na rynek szwajcarski.

2. Egzekwowanie postanowień EUTR w państwach członkowskich

Pozytywny wynik inspekcji EUTR w spółce Holzindustrie Schweighofer w Rumunii

Spółka Holzindustrie Schweighofer, będąca jednym z największych przetwórców drewna w Europie, ogłosiła, że pomyślnie przeszła 16. kontrolę zgodności z EUTR, przeprowadzoną w tartaku Sebes przez właściwy organ w Rumunii. W swoim komunikacie prasowym spółka Holzindustrie Schweighofer przedstawiła wykaz środków podjętych w celu zapewnienia zrównoważonego i bezpiecznego łańcucha dostaw drewna w Rumunii. Wśród nich znalazły się: system śledzenia GPS, polityka „Zero drewna z parków narodowych”, ścisła kontrola wrażliwych obszarów leśnych, projekty zalesiania i szkolenie z zakresu przestrzegania przepisów dla pracowników w Rumunii.

Organ właściwy w Belgii ukarał podmiot wskazany w raporcie Global Witness

Spółka wskazana w raporcie Global Witness dotyczącym nielegalnego wyrębu drewna została ukarana grzywną w wysokości 12 000 EUR przez belgijski organ właściwy za naruszenie zapisanego w rozporządzeniu EUTR wymogu przeprowadzenia badania due diligence. W raporcie ujawniono szereg poważnych naruszeń związanych z handlem drewnem z Republiką Środkowoafrykańską w czasie trwającej tam wojny domowej. Organizacja Global Witness podkreśliła, że jest to pierwsza grzywna nałożona w Belgii od momentu wejścia rozporządzenia EUTR w życie.

3. Inne wydarzenia w UE i na świecie

Nowe kary za przestępstwa leśne w Mjanmie

W swoim biuletynie Międzynarodowa Organizacja Drewna Tropikalnego (ITTO) poinformowała o nowelizacji przepisów dotyczących prawa leśnego w Mjanmie, przyjętej przez parlament tego kraju we wrześniu 2018 r. W zmienionych przepisach pojawiły się nowe kary dla urzędników odpowiedzialnych za gospodarkę leśną, którzy dopuszczą się przyjmowania łapówek lub udziału w pozyskiwaniu, przekazywaniu lub posiadaniu nielegalnie ściętych bali. Za najcięższe przestępstwa leśne grożą kary pozbawienia wolności do 15 lat. Ponadto, znacznie podniesiono wysokość grzywien za wykroczenia.

Lipcowe spotkanie w instytucie Chatham House

W dniach 1–2 lipca 2019 r. odbyło się zorganizowane przez królewski instytut Chatham House 29. Globalne Forum na temat gospodarki leśnej. Podczas forum rozmawiano o przejrzystości i odpowiedzialności sektora leśnego, kolejnych krokach związanych z wdrożeniem dobrowolnej umowy o partnerstwie między UE a Hondurasem, wydawaniu zezwoleń na pozyskiwanie drewna, interakcjach między inicjatywami dotyczącymi legalności drewna pozyskiwanego z lasów oraz przeciwdziałania wylesianiu, a także o działaniach na rzecz promowania równości płci w procesach związanych z polityką leśną.

Apel organizacji pozarządowych do UE o podjęcie działań przeciwko wylesianiu w Brazylii

Ponad 20 organizacji pozarządowych podpisało raport zatytułowany: „100 days of Bolsonaro: Ending the EU’s role in the assault on the Amazon” (Sto dni Bolsonaro: koniec udziału UE w zamachu na Amazonię). Raport wskazuje, że wybór Jaira Bolsonaro na prezydenta Brazylii miał znaczący wpływ na przepisy o ochronie środowiska. Według raportu, w styczniu 2019 r. skala wylesiania Amazonii wzrosła o 54% w porównaniu do tego samego okresu w 2018 r. Ponadto, raport wskazuje na wzrost skali przemocy i szykan wobec tubylczych plemion brazylijskich. Z tego powodu organizacje pozarządowe wezwały Komisję Europejską do wskazania, w jaki sposób zamierza zareagować na problemy związane z działaniami administracji Bolsonaro.

Seminarium NEPCon na temat EUTR w Berlinie

NEPCon organizuje seminarium dotyczące przepisów prawa leśnego, takich jak EUTR, i związanych z nimi wymagań due diligence, które odbędzie się w Berlinie 29 października 2019 r. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak należy prowadzić oceny ryzyka, dobierać odpowiednie środki zmniejszające ryzyko oraz oceniać wyniki badania due diligence.

4. Publikacje i zasoby

Raport Global Witness na temat importu drewna do Chin

W kwietniu 2019 r. organizacja Global Witness wydała komunikat na temat importu drewna do Chin. W dokumencie wskazano, że 80% importu drewna tropikalnego do Chin pochodzi z 10 krajów zaliczanych przez Bank Światowy do najgorszej ćwiartki wszystkich krajów pod względem sposobu sprawowania rządów. Autorzy raportu zalecają opracowanie przez Chiny polityki krajowej mającej na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania związanego z pozyskiwaniem surowców oraz zobowiązanie wszystkich importerów drewna do Chin do przeprowadzania badań due diligence.

Nowe źródło informacji UE na temat FLEGT

Nowa strona internetowa Instrumentu FLEGT UE dotycząca społecznych, gospodarczych i środowiskowych zalet zezwoleń FLEGT jest już dostępna w językach francuskim, włoskim i hiszpańskim. Na stronie można znaleźć dokumenty i animacje wyjaśniające zasady działania systemu zezwoleń FLEGT oraz jego zalety.

Ponowne uruchomienie platformy LoggingOff

Platforma LoggingOff została niedawno ponownie uruchomiona. Początkowo powstała ona jako platforma współzarządzana przez grupę organizacji pozarządowych z krajów UE i państw produkujących drewno, a jej celem było przekazywanie obywatelom najnowszych informacji na temat procesu FLEGT. Dziś LoggingOff jest znaną platformą pozwalającą obywatelom i mniejszym sieciom na przekazywanie i wymianę poglądów i doświadczeń związanych z procesem FLEGT oraz znaczeniem poszanowania praw społeczności do ziemi. Platforma LoggingOff ma także umożliwiać kontakt obywatelom krajów produkujących drewno z decydentami politycznymi w UE i poszczególnych krajach. Na stronie znajduje się biblioteka publikacji dotyczących dobrowolnych umów o partnerstwie FLEGT, a także informacje na temat REDD+, leśnictwa wspólnotowego, niezależnego monitorowania lasów oraz zmian klimatu.

ClientEarth używa plików cookie by poprawić funkcjonalność strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Aby wyrazić zgodę na użycie nieobowiązkowych plików cookie, kliknij przycisk Kontynuuj.