Skip to content

Wybierz swoją lokalizację

Wygląda na to, że Twoja lokalizacja nie jest powiązana z witryną. Przypuszczamy, że możesz woleć odwiedzić stronę, która zawiera treści dostosowane do Twojej lokalizacji. Poniżej wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić.

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

ClientEarth

6 sierpnia 2019

Ochrona przyrody

Aktualności EUTR: kwiecień – czerwiec 2019 r.

Najnowsze wiadomości dotyczące wdrażania EUTR – rozporządzenia, którego celem jest ograniczenie w Unii Europejskiej handlu drewnem pochodzącym z nielegalnych źródeł.

Aby otrzymywać newsletter dotyczący EUTR w języku angielskim, napisz do nas: forests-contact@clientearth.org

Newsletter do pobrania: ENES | FR | ZH

Spis treści

1. Wsparcie Komisji Europejskiej dla wdrażania i egzekwowania EUTR
Nowe zasady UE dotyczące obowiązków sprawozdawczych w ramach przepisów o ochronie środowiska/a>
Opublikowano podsumowanie konsultacji społecznych Komisji Europejskiej w sprawie planów intensyfikacji działań przeciwko wylesianiu
Sprawozdanie Komisji Europejskiej za 2017 r. w sprawie rozporządzenia FLEGT
Przegląd Komisji na temat kontroli przeprowadzonych przez właściwe organy
Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie drewna będącego przedmiotem handlu prowadzonego przez grupy zbrojne
Nota informacyjna UNEP-WCMC na temat wdrażania EUTR
Komisja Europejska zorganizowała 23. i 24. Spotkanie Grupy Ekspertów FLEGT/EUTR

2. Egzekwowanie postanowień EUTR w państwach członkowskich
Pozytywny wynik inspekcji EUTR w spółce Holzindustrie Schweighofer w Rumunii
Organ właściwy w Belgii ukarał podmiot wskazany w raporcie Global Witness

3. Inne wydarzenia w UE i na świecie
Nowe kary za przestępstwa leśne w Mjanmie
Lipcowe spotkanie w instytucie Chatham House
Apel organizacji pozarządowych do UE o podjęcie działań przeciwko wylesianiu w Brazylii
Seminarium NEPCon na temat EUTR w Berlinie

4. Publikacje i zasoby
Raport Global Witness na temat importu drewna do Chin
Nowe źródło informacji UE na temat FLEGT
Ponowne uruchomienie platformy LoggingOff

1. Wsparcie Komisji Europejskiej dla wdrażania i egzekwowania EUTR

Nowe zasady UE dotyczące obowiązków sprawozdawczych w ramach przepisów o ochronie środowiska

Rada UE przyjęła nowelizację dotyczącą 10 różnych aktów prawa z zakresu ochrony środowiska, w tym rozporządzeń EUTR, FLEGT i CITES. Celem nowelizacji jest usprawnienie przyszłych ocen skuteczności tych aktów prawnych, podniesienie przejrzystości i uproszczenie sprawozdawczości. Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie Rady.

Opublikowano podsumowanie konsultacji społecznych Komisji Europejskiej w sprawie planów intensyfikacji działań przeciwko wylesianiu

Komisja Europejska opublikowała podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących nowego komunikatu UE w sprawie „Intensyfikacji działań UE przeciwko wylesianiu i degradacji lasów”. W ramach konsultacji otrzymano 955 odpowiedzi, w których respondenci prawie jednogłośnie (94%) wskazali, że rola lasów jest bezcenna. Dziewięćdziesiąt osiem procent uczestników konsultacji uznało, że problem wylesiania przybrał rozmiary alarmujące (82%) lub poważne (16%). Większość interesariuszy (73%) uważa, że aktualnie obowiązujące w UE przepisy ramowe dotyczące rozwiązywania problemu wylesiania i degradacji lasów są niewystarczające. Uczestnicy konsultacji wskazywali na produkcję oleju palmowego (80%), mięsa (54%), biopaliw (45%) i drewna (35%) jako towarów stanowiących zagrożenie dla lasów, które powinny zostać uwzględnione w inicjatywie UE.

Sprawozdanie Komisji Europejskiej za 2017 r. w sprawie rozporządzenia FLEGT

W czerwcu 2019 r. Komisja Europejska opublikowała roczne sprawozdanie podsumowujące proces wdrażania systemu zezwoleń FLEGT za rok 2017. W ciągu tego roku państwa członkowskie otrzymały 28 826 zezwoleń, spośród których ponad 98% (na ponad 658 mln kg drewna i wyrobów drewnianych) zostało zatwierdzonych. W sprawozdaniu podkreślono jednak, że nadal występują pewne trudności. Wciąż konieczne jest zapewnienie spójnego przekazywania danych na temat zezwoleń FLEGT i deklaracji celnych. Komisja Europejska wskazała także na problem ograniczonego dostępu państw członkowskich do danych z indonezyjskiego systemu informacji o legalności drewna – SILK.

Przegląd Komisji na temat kontroli przeprowadzonych przez właściwe organy

Komisja Europejska opublikowała przegląd działań kontrolnych i egzekucyjnych przeprowadzonych przez właściwe organy w okresie lipiec–grudzień 2018 r. Sprawozdanie oparte jest na danych przekazanych przez właściwe organy i zebranych przez Światowe Centrum Monitoringu Ochrony Programu Środowiskowego ONZ (UNEP-WCMC).

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie drewna będącego przedmiotem handlu prowadzonego przez grupy zbrojne

Komisja Europejska opublikowała wytyczne dla EUTR w sprawie „Uwzględniania występowania konfliktów zbrojnych i sankcji w systemach due diligence”. W dokumencie zawarto definicje „występowania konfliktów zbrojnych” oraz „sankcji”, a także wymieniono czynniki, które należy wziąć pod uwagę w ramach procedur oceny ryzyka

Nota informacyjna UNEP-WCMC na temat wdrażania EUTR

UNEP-WCMC opublikowała na zlecenie Komisji Europejskiej notę informacyjną w sprawie postępów we wdrażaniu i egzekwowaniu EUTR obejmującą okres od marca do kwietnia 2019 r.

Komisja Europejska zorganizowała 23. i 24. Spotkanie Grupy Ekspertów FLEGT/EUTR

Grupa Ekspertów Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzeń EUTR i FLEGT spotkała się po raz 23. w Brukseli 30 kwietnia 2019 r., a następnie po raz 24. 21 czerwca 2019 r. – w spotkaniach uczestniczyli zarówno przedstawiciele państw członkowskich (oraz Norwegii), jak i Komisji.
W programie 23. spotkania znalazły się rozmowy na temat oceny ryzyka związanego z importem drewna z Mjanmy, projektu wytycznych na temat drewna będącego przedmiotem handlu prowadzonego przez grupy zbrojne oraz przepisów wdrażających EUTR na Słowacji.
Program 24. spotkania obejmował z kolei prezentację rocznego sprawozdania podsumowującego FLEGT oraz dyskusję na temat projektu szwajcarskiej ustawy w sprawie drewna i wyrobów drewnianych przeznaczonych na rynek szwajcarski.

2. Egzekwowanie postanowień EUTR w państwach członkowskich

Pozytywny wynik inspekcji EUTR w spółce Holzindustrie Schweighofer w Rumunii

Spółka Holzindustrie Schweighofer, będąca jednym z największych przetwórców drewna w Europie, ogłosiła, że pomyślnie przeszła 16. kontrolę zgodności z EUTR, przeprowadzoną w tartaku Sebes przez właściwy organ w Rumunii. W swoim komunikacie prasowym spółka Holzindustrie Schweighofer przedstawiła wykaz środków podjętych w celu zapewnienia zrównoważonego i bezpiecznego łańcucha dostaw drewna w Rumunii. Wśród nich znalazły się: system śledzenia GPS, polityka „Zero drewna z parków narodowych”, ścisła kontrola wrażliwych obszarów leśnych, projekty zalesiania i szkolenie z zakresu przestrzegania przepisów dla pracowników w Rumunii.

Organ właściwy w Belgii ukarał podmiot wskazany w raporcie Global Witness

Spółka wskazana w raporcie Global Witness dotyczącym nielegalnego wyrębu drewna została ukarana grzywną w wysokości 12 000 EUR przez belgijski organ właściwy za naruszenie zapisanego w rozporządzeniu EUTR wymogu przeprowadzenia badania due diligence. W raporcie ujawniono szereg poważnych naruszeń związanych z handlem drewnem z Republiką Środkowoafrykańską w czasie trwającej tam wojny domowej. Organizacja Global Witness podkreśliła, że jest to pierwsza grzywna nałożona w Belgii od momentu wejścia rozporządzenia EUTR w życie.

3. Inne wydarzenia w UE i na świecie

Nowe kary za przestępstwa leśne w Mjanmie

W swoim biuletynie Międzynarodowa Organizacja Drewna Tropikalnego (ITTO) poinformowała o nowelizacji przepisów dotyczących prawa leśnego w Mjanmie, przyjętej przez parlament tego kraju we wrześniu 2018 r. W zmienionych przepisach pojawiły się nowe kary dla urzędników odpowiedzialnych za gospodarkę leśną, którzy dopuszczą się przyjmowania łapówek lub udziału w pozyskiwaniu, przekazywaniu lub posiadaniu nielegalnie ściętych bali. Za najcięższe przestępstwa leśne grożą kary pozbawienia wolności do 15 lat. Ponadto, znacznie podniesiono wysokość grzywien za wykroczenia.

Lipcowe spotkanie w instytucie Chatham House

W dniach 1–2 lipca 2019 r. odbyło się zorganizowane przez królewski instytut Chatham House 29. Globalne Forum na temat gospodarki leśnej. Podczas forum rozmawiano o przejrzystości i odpowiedzialności sektora leśnego, kolejnych krokach związanych z wdrożeniem dobrowolnej umowy o partnerstwie między UE a Hondurasem, wydawaniu zezwoleń na pozyskiwanie drewna, interakcjach między inicjatywami dotyczącymi legalności drewna pozyskiwanego z lasów oraz przeciwdziałania wylesianiu, a także o działaniach na rzecz promowania równości płci w procesach związanych z polityką leśną.

Apel organizacji pozarządowych do UE o podjęcie działań przeciwko wylesianiu w Brazylii

Ponad 20 organizacji pozarządowych podpisało raport zatytułowany: „100 days of Bolsonaro: Ending the EU’s role in the assault on the Amazon” (Sto dni Bolsonaro: koniec udziału UE w zamachu na Amazonię). Raport wskazuje, że wybór Jaira Bolsonaro na prezydenta Brazylii miał znaczący wpływ na przepisy o ochronie środowiska. Według raportu, w styczniu 2019 r. skala wylesiania Amazonii wzrosła o 54% w porównaniu do tego samego okresu w 2018 r. Ponadto, raport wskazuje na wzrost skali przemocy i szykan wobec tubylczych plemion brazylijskich. Z tego powodu organizacje pozarządowe wezwały Komisję Europejską do wskazania, w jaki sposób zamierza zareagować na problemy związane z działaniami administracji Bolsonaro.

Seminarium NEPCon na temat EUTR w Berlinie

NEPCon organizuje seminarium dotyczące przepisów prawa leśnego, takich jak EUTR, i związanych z nimi wymagań due diligence, które odbędzie się w Berlinie 29 października 2019 r. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak należy prowadzić oceny ryzyka, dobierać odpowiednie środki zmniejszające ryzyko oraz oceniać wyniki badania due diligence.

4. Publikacje i zasoby

Raport Global Witness na temat importu drewna do Chin

W kwietniu 2019 r. organizacja Global Witness wydała komunikat na temat importu drewna do Chin. W dokumencie wskazano, że 80% importu drewna tropikalnego do Chin pochodzi z 10 krajów zaliczanych przez Bank Światowy do najgorszej ćwiartki wszystkich krajów pod względem sposobu sprawowania rządów. Autorzy raportu zalecają opracowanie przez Chiny polityki krajowej mającej na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania związanego z pozyskiwaniem surowców oraz zobowiązanie wszystkich importerów drewna do Chin do przeprowadzania badań due diligence.

Nowe źródło informacji UE na temat FLEGT

Nowa strona internetowa Instrumentu FLEGT UE dotycząca społecznych, gospodarczych i środowiskowych zalet zezwoleń FLEGT jest już dostępna w językach francuskim, włoskim i hiszpańskim. Na stronie można znaleźć dokumenty i animacje wyjaśniające zasady działania systemu zezwoleń FLEGT oraz jego zalety.

Ponowne uruchomienie platformy LoggingOff

Platforma LoggingOff została niedawno ponownie uruchomiona. Początkowo powstała ona jako platforma współzarządzana przez grupę organizacji pozarządowych z krajów UE i państw produkujących drewno, a jej celem było przekazywanie obywatelom najnowszych informacji na temat procesu FLEGT. Dziś LoggingOff jest znaną platformą pozwalającą obywatelom i mniejszym sieciom na przekazywanie i wymianę poglądów i doświadczeń związanych z procesem FLEGT oraz znaczeniem poszanowania praw społeczności do ziemi. Platforma LoggingOff ma także umożliwiać kontakt obywatelom krajów produkujących drewno z decydentami politycznymi w UE i poszczególnych krajach. Na stronie znajduje się biblioteka publikacji dotyczących dobrowolnych umów o partnerstwie FLEGT, a także informacje na temat REDD+, leśnictwa wspólnotowego, niezależnego monitorowania lasów oraz zmian klimatu.