Skip to content

Wybierz swoją lokalizację

Wygląda na to, że Twoja lokalizacja nie jest powiązana z witryną. Przypuszczamy, że możesz woleć odwiedzić stronę, która zawiera treści dostosowane do Twojej lokalizacji. Poniżej wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić.

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

ClientEarth

20 lipca 2017

Demokracja
Poland

List do Prezydenta RP w sprawie ustaw zmierzających do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości

Szanowny Panie Prezydencie,

Składamy na ręce Pana Prezydenta ten list, by dać wyraz naszemu ogromnemu zaniepokojeniu spowodowanemu uchwaleniem przez Sejm w dniu 12 lipca ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz procedowanym obecnie poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym.

W roku 1997 Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie Naród, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, przyjął ją w drodze referendum, tym samym uznając ją za najwyższe obowiązujące w Polsce prawo, określające ustrojowy porządek demokratycznego państwa prawa.

Trzy akty prawne, w sprawie których zwracamy się do Pana Prezydenta niniejszym listem, rażąco naruszają tę Konstytucję. Akty te prowadzą w szczególności do likwidacji trójpodziału władzy, będącego podstawą systemów demokratycznych na świecie od przeszło 200 lat, oraz do upadku państwa prawa w Polsce, za który pokolenia Polaków oddały wolność, a w najgorszych momentach również życie.

Jako organizacja prawnicza działająca na rzecz ochrony prawa wszystkich ludzi do życia w czystym środowisku, chcemy podkreślić kluczową rolę, jaką spełniają w tym zakresie niezawisłe, bezstronne sądy – sądy, które nie realizują wizji partii każdorazowo będącej u władzy, ale takie, które są wolne, by oceniać argumenty podług ich słuszności. Nieraz – pewnie nawet można powiedzieć, że najczęściej – sądy orzekały na naszą niekorzyść, jednak nigdy nie mieliśmy poczucia, że robią to z przyczyn politycznych czy światopoglądowych. Obawiamy się, że aktualnie procedowane zmiany spowodują, że miliony Polaków takie poczucie będą mieć.

Prosimy jednocześnie, by Pan Prezydent zauważył, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym był zgłoszony jako projekt poselski i jest przez to procedowany bez konsultacji społecznych i oceny skutków regulacji. Ustawy o podstawowym znaczeniu dla ustroju Państwa Polskiego nie mogą być rozpatrywane w pośpiechu, bez udziału społeczeństwa i uważnego rozważenia wszelkich argumentów za i przeciw proponowanym rozwiązaniom. Nie tak powinno być tworzone prawo w Polsce. Ufamy, że Pan Prezydent – stojący na straży Konstytucji i wybrany wolą całego Narodu – podziela ten pogląd.

Z uznaniem przyglądamy się działaniom Pana Prezydenta mającym na celu uspokojenie emocji i spowodowanie, aby wskazane wyżej ustawy były omawiane w odpowiedniej atmosferze zarówno przez parlamentarzystów, jak i społeczeństwo.

W zaistniałej sytuacji, w pełni zrozumiałe są wyrażane obawy znacznej grupy społeczeństwa, że przyjęcie wspomnianych ustaw może nieść realne zagrożenia dla praw i wolności obywatelskich. Zwracamy się przy tym do Pana Prezydenta z apelem o stanie na straży prawa Polaków do swobodnego i bezpiecznego organizowania się i wyrażania swojego stanowiska w tej sprawie.

Mając na uwadze przedstawione racje, apelujemy do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa weta i skierowanie wymienionych niżej ustaw do ponownego rozpatrzenia przez Sejm:

  • ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw;
  • ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw;
  • poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, nr druku 1727.

Z poważaniem,

dr Marcin Stoczkiewicz

Prezes Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Zachęcamy do napisania listu do Prezydenta. Do tego celu można wykorzystywać treść naszego pisma.

List w formacie pdf można znaleźć na stronie: https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/list-do-prezydenta-rp-andrzeja-dudy-w-sprawie-projektowanych-zmian-w-sadownictwie/.