Skip to content

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

ClientEarth

22 czerwca 2022

Ochrona przyrody

Propozycja nowych przepisów unijnych ogromną szansą na walkę z kryzysem bioróżnorodności

Przedstawiona dziś przez Komisję Europejską propozycja nowej legislacji w zakresie odnowy przyrody może przynieść przełom, który powstrzyma dalszą degradację ekosystemów UE.

Nature Restoration Law to pierwszy akt prawny tak wysokiej rangi w dziedzinie ochrony różnorodności biologicznej od czasu unijnej dyrektywy siedliskowej z 1992 roku. Nadrzędnym celem nowych przepisów jest objęcie do 2030 r. co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE działaniami w zakresie długoterminowej odbudowy przyrody, a następnie rozszerzenie ich na wszystkie ekosystemy wymagające odbudowy do roku 2050.

Szczegółowe cele nowej legislacji zakładają:

  • Powstrzymanie spadku liczebności populacji zapylaczy do 2030 r. i zwiększenie ich liczebności od tego czasu,
  • Powstrzymanie utraty zielonych przestrzeni miejskich do 2030 r., wzrost o 5% do 2050 r., minimum 10% pokrycia powierzchni przez korony drzew w każdym europejskim mieście, miasteczku i na przedmieściach oraz przyrost netto terenów zielonych zintegrowanych z budynkami i infrastrukturą,
  • Wzrost różnorodności biologicznej w ekosystemach rolniczych i wzrost różnorodności krajobrazu rolniczego,
  • Odbudowę i ponowne nawadnianie osuszonych torfowisk użytkowanych rolniczo i wykorzystywanych jako źródło torfu,
  • W ekosystemach leśnych ogólny wzrost różnorodności biologicznej, poprawę łączności ekologicznej między lasami, wzrost ilości martwego drewna, zwiększenie udziału lasów o zróżnicowanej strukturze wiekowej,
  • Odtwarzanie siedlisk morskich, takich jak trawy morskie lub dno osadowe, oraz odtwarzanie siedlisk ikonicznych gatunków morskich, takich jak delfiny i morświny, rekiny i ptaki morskie,
  • Usuwanie przeszkód na rzekach, tak aby do 2030 r. co najmniej 25 tys. km rzek przekształcić w rzeki o swobodnym przepływie.

Na poziomie krajowym państwa członkowskie zobowiązane będą do opracowania krajowych planów odnowy przyrody, ze wskazaniem konkretnych działań i sposobów ich finansowania. 

- Pomimo wcześniejszych obaw organizacji pozarządowych propozycja nowych przepisów jest ambitna i daje szansę na realną poprawę stanu przyrody w Unii Europejskiej, jednak wymaga dopracowania w kilku aspektach. Wątpliwości budzą między innymi takie kwestie, jak skuteczność mechanizmów ochrony ekosystemów morskich przed negatywnym wpływem rybołówstwa, niewystarczająco precyzyjne cele dotyczące renaturyzacji rzek i terenów zalewowych i ponownego nawadniania torfowisk czy wreszcie mechanizmy egzekwowania i monitorowania wdrażania nowego prawa na poziomie państw członkowskich - mówi Marta Klimkiewicz z zespołu ds. ochrony przyrody w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Nowe przepisy to wciąż jedynie propozycja. Teraz trafi ona do Rady Europy i do Parlamentu Europejskiego. 

Fot. Biegun WschodniUnsplash