Skip to content

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

ClientEarth

17 kwietnia 2018

Demokracja
Prawo Na Rzecz Bardziej Zielonej Europy
Poland

Ograniczenia w dostępie do sądu tematem warsztatów ClientEarth i RPO

Ograniczenia w dostępie obywateli oraz organizacji społecznych do sądu w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz nieprawidłowości w zakresie obowiązków informacyjnych organów były tematem warsztatów, zorganizowanych przez ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich..

Eksperci wskazywali m.in. na deficyty w stosowaniu przez polskie sądy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz instytucji pytań prejudycjalnych do Trybunału.

Warsztat to I etap projektu „Prawo na rzecz bardziej zielonej Europy”. Jego celem jest budowanie świadomości prawnej wśród sędziów, urzędników, pełnomocników oraz organizacji społecznych w obszarze tematyki związanej z dostępem do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska.

Warsztaty są standardowym elementem projektu ATOJ EARL w każdym z uczestniczących krajów. Są okazją do zaprezentowania podstawowych cech projektu osobom zainteresowanym (sędziom, władzom publicznym, prawnikom i organizacjom pozarządowym), które posiadają informacje na temat potrzeb i oczekiwań związanych z realizacją dostępu do sądu oraz tworzą forum do dyskusji i współpracy.

W Polsce odbędzie się osiem sesji szkoleniowych, dla administracji publicznej, sędziów, prawników i organizacji pozarządowych, od końca 2018 r. do połowy 2020 r.
Spotkanie zostało sfinansowane z programu LIFE Komisji Europejskiej w ramach projektu ATOJ EARL.

Dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, zwróciła uwagę na cel Konwencji z Aarhus, jakim jest ochrona prawa jednostki do życia w środowisku odpowiednim dla jej zdrowia i pomyślności. Konwencja ta – podkreśliła – jest niezwykle ważnym traktatem międzynarodowym, wypełniającym system międzynarodowych porozumień dotyczących praw człowieka.

Radca prawny Magdalena Bar przedstawiła, główne praktyczne problemy i przeszkody w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach ochrony środowiska.

Adwokat Artur Zalewski wspomniał natomiast o interesie prawnym, jako źródle legitymacji procesowej w postępowaniach administracyjnych.

Adwokat Bolesław Matuszewski, pełnomocnik Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, odniósł się do najważniejszych problemów, z jakimi mierzą się organizacje społeczne w postępowaniach administracyjnych i sądowych.